Články

  Když kolem sebe vidíme evangelium v akci, pomáhá to zlepšit náš zážitek v Nedělní škole.
  Starší Ronald A. Rasband vysvětluje, jak důležité je, abychom se drželi slibů a smluv, které uzavíráme s Pánem i s ostatními lidmi.
  Starší D. Todd Christofferson popisuje trvalé štěstí, jež pramení z nacházení radosti plynoucí z života podle evangelia.
  Pokání je Pánův plán pro duchovní růst a radost – radost z vykoupení skrze Něj. Pán si přeje, abychom se změnili – abychom byli méně takoví, jako je přirozený člověk, a více takoví, jako je On.
  Abychom mohli učit své děti, musíme nejdříve sami písma studovat.
  President Russell M. Nelson a další církevní vedoucí pronášejí historická oznámení týkající se pokračujícího procesu Znovuzřízení Pánovy Církve v těchto posledních dnech.
  President Russell M. Nelson svědčí o tom, že ti, kteří pohlížejí k Bohu, jsou hodni velkolepého zaslíbení.
  (2. Nefi 32:3) Když budeme hodovat na slovech Kristových, Duch bude s námi a povede nás.