To, co nás přivede k Němu

  To Bring us to Him

  Stáhnout PDF

  Plán | Kartička

  Vize

  „Chtěl bych, abyste přišli ke Kristu … a podíleli se na jeho spasení a moci jeho vykoupení.“

  OMNI 1:26
  Priority

  Priority

  • Následovat proroka
  • Pozvat přítele na shromáždění svátosti
  • Vzít do chrámu některého svého předka

  Cíle

  • Projděte si proslovy z generální konference.

  • Zavažte se, že budete jednat v souladu s učením Proroka, a o každém sabatu své úsilí zhodnoťte.

  • S modlitbou vyhledávejte příležitosti ke službě druhým.

  • Pozvěte přátele k sobě domů a na shromáždění svátosti či jiná shromáždění, aby se učili o Kristu.

  • Podělte se s přáteli o církevní poselství dostupná on-line.

  • Během rady sboru se zaměřte na to, jak pomoci pokroku nových přátel.

  • Posilujte svou víru v Ježíše Krista oddaným svěcením dne sabatu a žijte tak, abyste byli hodni chrámového doporučení.

  • Pomocí stránek FamilySearch najděte své předky, kteří potřebují chrámové obřady.

  • Vezměte jména členů své rodiny do domu Páně a pomozte v tom i ostatním.

  Family

  Ukazatele pokroku

  Vedoucí sboru a kůlu budou moci měřit pokrok sledováním těchto klíčových ukazatelů z Čtvrtletní zprávy:

  • Pohovory o pastýřské službě
  • Obdarovaní členové s platným chrámovým doporučením
  • Účast na shromáždění svátosti
  • Členové, kteří odeslali jména předků pro vykonání chrámových obřadů

  Realizace

  Důležitou součástí plánu území jsou konkrétní kroky, které mají členové podniknout pro to, aby jednotlivcům a rodinám pomohli zapojit se do práce na spasení.

  Vedoucí: Členové koordinačních rad a rad kůlů a sborů mají s modlitbou určit konkrétní kroky, které podniknou pro to, aby uskutečnili vizi, priority a cíle území. Vedoucí jsou povzbuzováni, aby s modlitbou zvážili jména konkrétních jednotlivců, na které zaměří svou pozornost.

  Jednotlivci a rodiny: Jednotlivci a rodiny jsou povzbuzováni, aby si na malé kapesní kartičce stanovili konkrétní změřitelné cíle, které jim v jejich životě pomohou zaměřit úsilí na tyto tři priority plánu území.

  Zodpovědnost a vyhodnocování: Územní sedmdesátníci povzbuzují presidenty kůlů, aby nacházeli možnosti, jak smysluplně realizovat plán území, a pravidelně s nimi vyhodnocují jejich pokrok. Presidenti kůlů povzbuzují biskupy, aby spolupracovali s vedoucími kněžství a pomocných organizací při nacházení možností, jak plán území realizovat, a obdobně s nimi toto vyhodnocují a povzbuzují je.